Начало


Дата на публикуване: 25.05.2015 г.


Проект "Повишаване на компетенциите и професионализма на служителите на Изпълнителна агенция "Медицински одит"


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд


Служителите на Изпълнителна агенция "Медицински одит" се обучават по проект на ОПАК


Изпълнителна агенция „Медицински одит“ (ИАМО) стартира провеждането на серия специализирани обучения за свои служители в периода май-юни 2015г. Обученията се осъществяват по проект на ИАМО, финансиран от оперативна програма „Административен капацитет“. Бюджетът на проекта е 78 995,60 лева като всички дейности трябва да бъдат изпълнени до 24.07.2015г. В обученията ще бъдат включени всички служители от специализираната администрация на агенцията.


Предвидени са четири обучения в ключови за дейността на агенцията области – контрол на качеството на медицинската дейност, системи и стандарти за управление и контрол на качеството, защита при нарушени права на пациентите и осигуряване на безопасност на пациентите в съответствие с европейските изисквания.


Темите са изключително актуални и предвиждат запознаване с най-новите изисквания, добри практики, казуси от практиката и тенденции в областта на осигуряването на качеството на медицинската дейност, правата и безопасността на пациентите. Лекторите са висококвалифицирани експерти с богат национален и международен опит в обсъжданите теми. Планираните обучения са важна част от стратегията на ръководството на ИАМО за изграждане на модерна и ефективно функционираща администрация.


За Изпълнителна агенция "Медицински одит"


Изпълнителна агенция „Медицински одит“ осъществява постоянен контрол върху медицинското обслужване на гражданите, спазването на утвърдените медицински стандарти и правата на пациентите и върху дейностите, свързани със задължителното и доброволното здравно осигуряване.


Изпълнителна агенция „Медицински одит“ работи за непрекъснато подобряване на качеството и безопасността в медицинското обслужване на гражданите и повишаване на професионализма на всички заети в сферата на здравеопазването като по този начин се гарантира достъпът на българските граждани до качествена, безопасна и ефективна медицинска помощ.


Начало на проекта ще бъде поставено с пресконференция за медиите и обществеността на 20.05.2015г., 10 часа в сградата на ИАМО, гр. София, ул. „Св. Георги Софийски” № 3, ет.2


За допълнителна информация:

Изпълнителна агенция "Медицински одит"

гр. София 1606, ул. „Св. Георги Софийски” № 3

тел.: 0887 584 054, (02) 80 50 433

имейл: delovodstvo@eama.bg


Лице за контакт: Татяна Иванова – заместник директор на ИАМО и ръководител на проекта

Информацията е изготвена във връзка с Договор № 14-22-21/24.07.2014 г. за безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ИА „Медицински одит“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на УО на ОПАК.


Информацията е изготвена във връзка с Договор № 14-22-21/24.07.2014 г. за безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ИА „Медицински одит“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на УО на ОПАК.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дата на публикуване: 25.06.2015 г.Проект "Повишаване на компетенциите и професионализма на служителите на Изпълнителна агенция "Медицински одит"


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд


Служителите на Изпълнителна агенция "Медицински одит" преминаха обучения по проект на ОПАК


Изпълнителна агенция "Медицински одит" (ИА „МО“) проведе серия специализирани обучения за свои служители в периода май-юни 2015г. Обученията се осъществиха по проект на ИА "МО", финансиран от оперативна програма "Административен капацитет".


Проведени бяха четири обучения в ключови за дейността на агенцията области – контрол на качеството на медицинската дейност, системи и стандарти за управление и контрол на качеството, защита при нарушени права на пациентите и осигуряване на безопасност на пациентите в съответствие с европейските изисквания. На обученията бяха представени актуалните концепции и практика в областта на качеството на медицинското обслужване и безопасността на пациентите, а с водещи специалисти в областта бяха коментирани конкретни казуси от административната и съдебната практика.


Планираните обучения са важна част от стратегията на ръководството на ИА „МО“ за изграждане на модерна и ефективно функционираща администрация. ИА „МО“ ще продължи да инвестира в повишаването на квалификацията на своите служители, за да гарантира непрекъснатото подобряване на своята дейност и на контрола на качеството на медицинската дейност.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Инициативата "Европейски граждански ресурсни центрове" има за цел да улесни гражданските организации и държавните институции за активно участие в процеса на формиране на европейски политики и вземане на решения чрез:


  • преодоляване на информационния дефицит и предоставяне на допълнителна информация за ресурсите и възможностите, които предлага програма "Европа за гражданите";
  • изграждане на стабилни дългосрочни партньорства и коалиции на национално и европейско ниво.

Мрежата от граждански ресурсни центрове се състои от независими (европейски и национални) виртуални и реални информационни центрове, които предоставят информация и експертна помощ на граждани, НПО и местни власти по европейски въпроси и подпомагат създаването на партньорства за съвместна реализация на кампании от общ интерес.


Центровете са разположени в седем европейски държави и функционират като неформални граждански представителства, ръководени от International Development Alliance в България, European Federation of Mentoring for Girls and Women в Австрия, Association of Local Democracy Agencies в Италия, Hellenic Regional Development Center в Гърция, Solis Tuvak в Латвия, Butterfly Dreamer Association в Румъния, Association for Rural Development в Словения.


Дейността на центровете се извършва с финансовата подкрепа на Европейската комисия (Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура), програма "Европа за гражданите", Дейност 1 - Активни граждани за Европа, Мярка 2.2 – Мерки за подкрепа.