Бенефициенти

Преки бенефициенти на безвъзмездна помощ:

Програмата е отворена за всички заинтересовани страни, които насърчават активното европейско гражданство:

  • Местните власти и организации;
  • Европейски изследователски организации по публична политика (мозъчни тръстове);
  • Граждански групи;
  • Организации на гражданското общество;
  • Неправителствени организации;
  • Синдикатите;
  • Образователни институции;
  • Организации, работещи в областта на доброволния труд;
  • Организации, работещи в областта на аматьорския спорт и др.

Някои действия по програмата обаче са насочени към по-ограничен кръг от организации. Допустимостта на организациите заявители е определена в ръководството, по-конкретно за всяка мярка / раздел от нея.


Участващи страни (допустими страни)

Програмата е отворена за държавите-членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство. Следните страни са се присъединили към програмата и по тази причина могат да бъдат избрани да участват пълноценно във всички действия по програмата: Хърватия, Бивша югославска република Македония, Албания, Черна гора, Сърбия, Босна и Херцеговина.


Страни потенциални участнички

Програмата може също така да е отворена за други страни, а именно: държавите от ЕАСТ, които са страни по споразумението за ЕИП (Европейско икономическо пространство) (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), страната кандидатка (Турция) и Косово съгласно Резолюция № 1244 на Съвета за сигурност на ООН, при условие че са изпълнени определени законови и финансови задължения (т.е. подписване на меморандум за разбирателство, в който се съдържа подробна информация за съответното участие на тези страни в програмата). Повече информация относно обстоятелствата, свързани с участието на тези страни, може да бъде намерена на: Focus 14