Визия

ВИЗИЯ:

Граждански ресурсен център - България е независим виртуален и реален център за граждани и НПО, който предоставя информация и експертиза по европейски въпроси с акцент програма "Европа за гражданите" и подпомага изграждането на партньорства за съвместно реализиране на кампании от общ интерес.


МИСИЯ:

Основната мисия на Центъра е да подпомага активното участие на гражданите и неправителствени организации в процеса на формиране на европейските политики и упражняване на правата им на европейски граждани, чрез преодоляване на информационния дефицит и чрез изграждане на "партньорства" на национално и европейско равнище.


ЦЕЛ:

Да мотивира и подпомага гражданското участие по европейски въпроси, както и да изгражда капацитет (знания и умения) чрез облагородяване на средата за активно гражданско участие:


  • Мотивира и подпомага гражданското участие в процеса на формиране на национални и европейски политики чрез механизмите и възможностите, които предлагат програма "Европа за гражданите" и други сродни национални и европейски програми;
  • Подпомага българските граждани в упражняването и защитата на правата им като такива;
  • Изгражда и развива капацитет (знания и умения) за ефективно гражданско участие във формирането на обществени политики, чрез изграждане на мрежи и дългосрочни партньорства на национално и наднационално равнище.

СТРУКТУРА НА ЦЕНТЪРА:
  • Реален - граждански ресурсен център базиран в София, България с мрежа от НПО, местни и държавни институции и организации, граждани и техните сдружения, които да направят възможен достъпа до услугите до най-изолираните населени места и да достигнат до най-уязвимите групи от населението.
  • Виртуален – интерактивна уебплатформа с информация за условията и механизмите на програма "Европа за гражданите": условия, участие, механизми, документи, информация (база данни) за добри практики, възможности за финансиране на граждански инициативи, база данни от национални и международни организации/партньори, други ресурсни центрове и информационни точки по Програмата, форум и секция за въпроси и отговори, новини, контакти. Предлага издаването на бюлетин като допълнителен източник на информация.