Дейности

Проектната рамка включва следните няколко модула:

Модул 1: Координация и логистика на проектните дейности (национално и европейско ниво):


 • Координационна партньорска среща в началото и края на проекта;
 • Изработване на стратегии за изграждане на ресурсните центрове;
 • Управление на отношенията между представителите на целевите групи (НПО, местни власти, изследователски центрове, граждани);
 • Управление на отношенията с медиите и информационно покритие на проекта, Програмата и новосъздадените структури.

Модул 2: Основни проектни дейности на национално ниво - партньори:


 • Прилагане на методическата стратегия за развитие и функциониране на националните ресурсни центрове и обучение на техните представители;
 • Създаване на виртуални (уебплатформа) и реални (офис на партньора) ресурсни центрове, където ще се предоставя актуална информация по Програмата, услуги по отношение на различни механизми за гражданско участие (обучения, финансиране, партньорства). Центровете ще бъдат обособени като национални мрежи от минимум 30 НПО, местни власти, институти и ще играят ролята на координатор между различните звена;
 • Провеждане на тридневни обучения с представители на целевите групи за планиране и стратегическо управление на проектния цикъл по програма "Европа за гражданите";
 • Провеждане на информационна кампания за популяризиране дейността на националните центрове и възможностите, които предлага програма "Европа за гражданите".

Модул 3: Основни проектни дейности на международно ниво - водеща организация:


 • Прилагане на методическата стратегия за развитие и функциониране на Европейски граждански ресурсен център;
 • Създаване на виртуален (уебплатформа) и реален (офис на водещата организация) европейски център. Центърът ще бъде обособен като международна платформа за гражданско участие и ще играе ролята на координатор между националните центрове и европейските институции;
 • Организиране на международна срещи с представители на националните центрове, местните и държавни власти, европейските институции; представяне на резултатите от проведените дейности.