За нас

Граждански Ресурсен Център - България се ръководи от Международен Алианц за Развитие (МАР). МАР е международна неправителствена, неполитическа и нестопанска организация, която работи за:


  • подпомагане развитието на Общността като ключов метод за решаване на проблемите с бедността, неравенството, дискриминацията и социалното изключване;
  • подпомагане укрепването на публичните институции и гражданските организации с цел утвърждаване на правата на гражданите;
  • насърчаване и подкрепа на гражданите и техните организации за активно участие в процеса на взимане на решения на национално и европейско ниво.

В глобалната мрежата на МАР членуват над 115 Европейски неправителствени организации и 27 неформални международни представителства. Организацията провежда семинари, обучения, курсове, изграждане на мрежи и обмен на информация. Предоставя безплатни консултации по въпроси, свързани с програмите на Общостта. Организира информационни кампании и мероприятия, свързани с Европейския съюз. Предоставя данни за контакт с европейски институции и потенциални национални и международни партньори и донори.