Консорциум

Партньорският консорциум е изграден от 7 НПО от седем държави със силни партньорски отношения. Всеки партньор има съответния опит и интереси в програмите на ЕС, което ще задълбочи сътрудничеството и ще допринесе за обмена на добри практики и идеи.


АВСТРИЯ

European Federation of Mentoring for Girls and Women (WoMentor)

Целта на организацията е да подкрепи личностното и професионално развитие на млади момичета и жени, като по този начин се насърчат принципите и политиките на равни възможности и борба със стереотипите и предразсъдъците. Сдружението насърчава социалната промяна чрез работа с отделните индивиди и техните общности.

БЪЛГАРИЯ

International Development Alliance - IDA Network

МАР е международна неправителствена, неполитическа и нестопанска организация, която работи за подпомагане развитието на Общността като ключов метод за решаване на проблемите с бедността, неравенството, дискриминацията и социалното изключване; подпомагане укрепването на публичните институции и гражданските организации с цел утвърждаване на правата на гражданите;

ГЪРЦИЯ

Hellenic Regional Development Center - HRDC

Основната цел на сдружението е да насърчи конкурентоспособността, основана на взаимодействието между знанието, обществото и икономиката. Организацията работи в областта на иновациите и регионалното развитие. HRDC са тясно свързани с услуги по заетостта и допринася за изпълнение Стратегията за заетост на ЕС чрез диалог със социалните партньори.

ИТАЛИЯ

The Association of Local Democracy Agencies

Международна организация свързана с насърчаване на доброто управление и гражданско участие на местно и международно ниво, със специален фокус върху дейности, подпомагащи сътрудничеството между местните власти и гражданското общество. ALDA е създадена през 1999 г. по инициатива на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа, за да координира и подпомага мрежа от местни агенции за демокрация.

ЛАТВИЯ

"Solis Tuvak"

Организация, работеща в областта на образованието и културата, развитие на гражданското общество и благотворителността в община Кекава. Организацията работи в тясно сътрудничество с администрацията на община Ķekava.

РУМЪНИЯ

Butterfly Dreamer Association

Основните цели на асоциацията са свързани с развитие на Общността, икономическо благоденствие, борба срещу стериотипите и ксенофобията сред населението на Западна Румъния, като насърчава активното Европейско гражданство и интеграция.

СЛОВЕНИЯ

Association for rural development LAZ

Неправителствена организация с нестопанска цел, която работи за подобряване живота на местните общности от малките населени места. Създаването на мрежи, активно гражданско участие, сътрудничество и обмян на опит с други Европейски сдружения и граждани са основните приоритети на Сдружението.