Крайни срокове

Предложенията за проекти трябва да бъдат предадени в рамките на крайните срокове, предвидени за всяка програма, и трябва да започнат в рамките на съответния допустим период. Заявленията трябва да бъдат подадени преди 12.00 ч. (на обяд брюкселско време) на датата на крайния срок за подаване на заявления. Ако крайният срок за подаване на заявления изтича в почивен ден, за краен срок следва да бъде считан първият работен ден след почивните дни.

Действие 1: Активни граждани за Европа

Мярка

Краен срок за подаване

Период за допустимост: Изпълнението на проектите трябва да започне между:

Мярка 1.1 Срещи на граждани от побратимени градове

Фаза 1

1 Февруари

1 юни от годината на крайния срок и 28 февруари от годината след крайния срок

Фаза 2

 1 Юни

1 октомври от годината на крайния срок и 30 юни от годината след крайния срок

Фаза 3

1 Септември

1 януари и 30 септември от годината след крайния срок

Мярка 1.2 Мрежи от побратимени градове

Фаза 1

1 Февруари

1 юни и 30 декември от годината на крайния срок

Фаза 2

1 Септември

1 януари и 30 май от годината след крайния срок

Мярка 2.1 Проекти на граждани

 

1 Юни

1 декември от годината на крайния срок и

31 май от годината след крайния срок

Мярка 2.2 Мерки за подкрепа

 

1 Юни

1 декември от годината на крайния срок и

31 май от годината след крайния срок


Действие 2: Активно гражданско общество в Европа

Мярка

Краен срок за подаване

Период за допустимост: Изпълнението на проектите трябва да започне между:

Мярка 3

Проекти, инициирани от организации на гражданското общество

1 Февруари

1 август от годината на крайния срок и

31 януари от годината след крайния срок


Действие 4: Активна европейска памет

Краен срок за подаване

Период за допустимост: Изпълнението на проектите трябва да започне между:

1 Юни

1 декември от годината на крайния срок и

31 май от годината след крайния срок