Новини и срещи

10th August 2017: Second annual meeting of the organization


 

ПОКАНА

 

Международен Алианц за Развитие и във връзка с изпълнение на проект 2017-0503, кани всички свои членове, партньори и приятели на Втора годишна среща на организацията.

Срещата ще се състои от 06-08.09.2017г. в град София, зала Проджект Лаб, бул. Княгиня Мария Луиза 58, при следния дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на техническия и финансов отчет на организацията за периода януари – август 2017 г.;
 2. Обсъждане и приемане на работната програма за периода януари – декември 2018 г.;
 3. Обсъждане и приемане на Стратегическия план на организацията за периода 2018-2020 г.;
 4. Представяне на програмите Еразъм+ и Европа за гражданите и възможности за участие;
 5. Обсъждане на текущи въпроси и задачи, свързани с изпълнение на годишния план и политиката на организацията;
 6. Приемане на нови членове.

За регистрация и информация: office@idanetwork.eu

С уважение: екипа на IDA Network

Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейската Комисия, Програма Еразъм+, Key action 3 Civil society Cooperation Youth

 

INVITATION

International Development Alliance in the implementation of the project 2017-0503, invites all its members, partners and friends of the Second annual meeting of the organization.

The meeting will be held from 06-08.09.2017, Sofia Hall Project lab, 58 Maria Luiza Blvd., with the following agenda:

 1. Discussion and approval of the technical and financial report of the organization for the period January – August 2017;
 2. Discussion and adoption of the work program for the period January – December 2018;
 3. Discussion and adoption of the Strategic Plan of the organization for the period 2018-2020;
 4. Presentation of the Erasmus + and Europe for Citizens and the possibilities for participation;
 5. Discussion of current issues and tasks related to the implementation of the annual plan and policy of the organization;
 6. Adoption of new members.

For registration and information: office@idanetwork.eu
Your team IDA Network

The project is funded by the European Commission’s Erasmus + Key Action 3 Civil society collaboration youth

10th January 2017: First annual meeting of the organization


 

ПОКАНА

 

Международен Алианц за Развитие и във връзка с изпълнение на проект 2017-0503, кани всички свои членове, партньори и приятели на Първа годишна среща на организацията.
Срещата ще се състои от 16-18.02.2017. в град София, зала хотел Адриа, София, ул. Княз Борис I № 207, при следния дневен ред:
– Обсъждане и приемане на техническия и финансов отчет на организацията за 2016 г.;
– Обсъждане и приемане на работния, финансовия и стратегически план за организацията за 2017г.;
– Дискусии на тема “Развитие на капацитета на младежките организации – Овластяване и включване”;
– Обсъждане на текущи въпроси и задачи, свързани с изпълнение на годишния план и политиката на организацията;
– Приемане на нови членове.

За регистрация и информация: office@idanetwork.eu
С уважение: екипа на IDA Network
Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейската Комисия, Програма Еразъм+, Key action 3 Civil society Cooperation Youth

INVITATION

EN
International Development Alliance in the implementation of the project, 2017-0503, invites all its members, partners and friends of the first annual meeting of the organization.
The meeting will be held from 16-18.02.2017 in Sofia, Hall Hotel Adria, Sofia, ul. Knyaz Boris I № 207, with the following agenda:
– Discussion and approval of the technical and financial report of the organization for 2016;
– Discussion and approval of work plan, financial and strategic plan for the organization for 2017;
– Discussion on “Developing the capacity of youth organizations – empowerment and inclusion”;
– Discussion of current issues and tasks related to the implementation of the annual plan and policy of the organization;
– Adoption of new members.
For registration and information: office@idanetwork.eu
Your team IDA Network

The project is funded by the European Commission, Erasmus + Key action 3 Civil society Cooperation Youth

Стартираха процедурите по Програма "Европа за гражданите" 2014-2020.


Уважаеми Колеги,

бихме искали да Ви уведомим, че стартираха процедурите по Програма "Европа за гражданите" 2014-2020.


Програмата предлага финансиране на проекти в две тематични направления:


• Европейска памет за миналото: Това направление се концентрира върху Европейския съюз като проект за мир в Европа. Програмата ще подпомага инициативи, свързани с причините за тоталитарните режими и други определящи историята моменти и отправни точки и тяхното отражение в съвременната история на Европа, като се вземат предвид различни исторически перспективи.

• Демократична ангажираност и гражданско участие: Тази част от програмата има за цел да задълбочи познанията на широката общественост и да насърчи активното гражданско участие в процеса на създаване на политики на ниво Европейски съюз. Граждански организации могат да кандидатстват за финансиране на проекти, които насърчават развитието на активно гражданско общество и гражданска ангажираност в процеса на европейска интеграция.


Етапи:


• Публикуване на Регламента, създаващ програма „Европа за гражданите” 2014-2020 в официалния вестник на ЕС. Програмата влиза в сила в деня на публикацията (до края на месец април);

• Създаване на Програмен комитет, приемане на процедурните правила и годишната работна програма за 2014 год., включваща годишните приоритети (в началото на месец май);

• Публикуване на ръководството на програма „Европа за гражданите” 2014-2020, което включва информация за възможностите за финансиране, процедури за кандидатстване и график със срокове за подаване на кандидатури (в началото на месец май). Първият краен срок за подаване на кандидатури за "Побратимяване на градове", "Мрежи от градове" (Направление 2) и "Европейска памет за миналото". (Направление 1) е условно определен за 4 юни 2014 год. Втората дата за подаване на кандидатури по Направление 2 – "Побратимяване на градове", "Мрежи от градове" и "Проекти на гражданското общество" е условно определена за 1 септември 2014 год.

• Избор на бенефициентите за оперативните грантове по програмата и подписване на съответните решения за отпускане на средства (юни).


Повече информация можете да получите на:


Europe for Citizens

При необходимост от допълнителна информация и методическа помощ при разработване на проектните предложения, моля те се притеснявайте да се свържете с екипа на Ресурсния Център по Програма "Европа за гражданите".


Желаем успех на всички колеги.

Екипът на Европейски граждански ресурсен център

0887 584 054

02/ 8510893

Share on Facebook
НАЧАЛО:
КРАЙ:
МЯСТО:
ТИП:
ДАТИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ


Европейски Граждански Ресурсен Център организира национални информационни дни по програма "Европа за гражданите" в градовете и по дати както следва:


06.03.2014, Областна Администрация, гр, Габрово

07.03.2014, Областна Администрация, гр. Русе

08.03.2014, Русенски университет "Ангел Кънчев", гр. Русе

11.03.2014, Българска търговско-промишлена палата, гр. София

18.03.2014, Областна Администрация, гр. Смолян

19.03.2014, Областна Администрация, гр. Смолян

08.04.2014, Библиотека "Иван Вазов", Пловдив

10.04.2014, Народно читалище "Никола Вапцаров" 1866, гр. Благоевград

29.05.2014, Плевен

31.05.2014, Плевен


Повече информация можете да получите на:


Tелефон: 0887 584 054

По имейл: bulgaria@ecrc-bg.com или

На нашия уебсайт: www.ecrc-bg.com


Екипът на Европейски граждански ресурсен центърShare on Facebook
НАЧАЛО: 06 март, 2014
КРАЙ: 31 май, 2014
МЯСТО: Габрово | Русе | Смолян | Плевен |
ТИП: Информационни дни
НАЦИОНАЛНИ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО ПРОГРАМА "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ"


Европейски Граждански Ресурсен Център организира национални информационни дни по програма "Европа за гражданите".


Основната цел на инициативата е да даде възможност на гражданските организации (НПО) и публичните институции (Общини) да получат допълнителна информация и експертиза по програма "Европа за гражданите". В програмата на срещите са включени:


 • детайлно представяне на програма "Европа за гражданите" и условията за програмен период 2014-2020г.
 • регистрация в системата на Агенцията (EACEA) и получаване на персонален код;
 • разработване на практически казуси и подготовка на проекти;
 • представяне на добри практики и реализирани проекти – проект COHEIRS.

Срещата ще даде възможност на представителите на НПО и Общините (бенефициенти по Програмата) да усъвършенстват своите знания и умения относно създаване, развитие и изпълнение на проектни идеи, организиране на обучения и информационни кампании, граждански инициативи. Участниците ще получат методически материали и практическо ръководство за разработване на проекти по програма "Европа за гражданите".

Обучителните срещи са еднодневни и ще се проведат на 19.02. и 24.02.2014 г. в гр. София (Представителство на Европейската комисия в България).


При повишен интерес сме готови да проведем допълнителни срещи и в други области на страната.


Очакваме вашите заявки за участие не по-късно от 10.02.2014г.


Изтеглете Заявка за участие


Повече информация можете да получите на:


Tелефон: 0887 584 054

По имейл: bulgaria@ecrc-bg.com или

На нашия уебсайт: www.ecrc-bg.com


Екипът на Европейски граждански ресурсен центърShare on Facebook
НАЧАЛО: 19 февруари, 2014
КРАЙ: 24 февруари, 2014
МЯСТО: София, България
ТИП: Информационни дни
ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В ГРАД БАЛЧИК

НАЧАЛО: 09 октомври, 2013
КРАЙ: 11 октомври, 2013
МЯСТО: Балчик, България
ТИП: Обучителен семинар
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ "ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНСКИ РЕСУРСНИ ЦЕНТРОВЕ" ПО ПРОГРАМА "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ"


От 15 до 20 октомври 2013 г. в град Банско ще се проведе заключителна среща по проект "Европейски граждански ресурсни центрове". Проектът се реализира от "Международен алианц за развитие" и има за цел да изгради граждански информационни центрове, които да предоставят консултации и експертиза по програма "Европа за гражданите".


По време на срещата ще бъдат представени дейностите и резултатите по проекта от страна на партньорите и участниците. Ще бъдат изготвени препоръки и концепция за по-нататъшното развитие на информационните центрове и проекта.


Дейността на "Европейски граждански ресурсен център" се извършва с финансовата подкрепа на Европейската комисия (Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура), програма "Европа за гражданите", Дейност 1 - Активни граждани за Европа, Мярка 2.2 - Мерки за подкрепа.


Повече информация може да намерите на:


Страницата на Центъра: www.ecrc-bg.com

На място: София, ул. "Поп Богомил" 1, етаж 5, офис 27

По телефона: + 359 2 851 08 93

По имейл: bulgaria@ecrc-bg.com


Share on Facebook
НАЧАЛО: 15 октомври, 2013
КРАЙ: 20 октомври, 2013
МЯСТО: Банско, България
ТИП: Заключителна среща по проектПОСЛЕДНИЯТ ОТ ОБУЧИТЕЛНИТЕ СЕМИНАРИ СЕ ПРОВЕДЕ В РУСЕ

НАЧАЛО: 11 септември 2013
МЯСТО: Русе, България
ТИП: Обучителен семинар
НА 30-ТИ АВГУСТ ПРЕМИНА ВТОРИЯТ ОБИЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ГРАЖДАНСКИ МОДЕРАТОРИ В ПЛОВДИВ

НАЧАЛО: 30 август 2013
МЯСТО: Пловдив, България
ТИП: Обучителен семинар
ПЪРВИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ГРАЖДАНСКИ МОДЕРАТОРИ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

НАЧАЛО: 26 август 2013
МЯСТО: София, България
ТИП: Обучителен семинар
НАЦИОНАЛНИ ОБУЧИТЕЛНИ CЕМИНАРИ ЗА ГРАЖДАНСКИ МОДЕРАТОРИ ПО ПРОГРАМА "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ"


Европейски Граждански Ресурсен Център организира национални обучителни и информационни семинари за граждански модератори по Програма "Европа за гражданите".


Основната цел на инициативата е да даде възможност на гражданските организации (НПО) и публичните институции (Общини) да получат допълнителна информация и експертиза по Програма "Европа за гражданите". В програмата на срещите са включени:


- детайлно представяне на Програма "Европа за гражданите" и други финансови инструменти на Европейската Комисия;

- разработване на практически казуси и подготовка на проекти;

- представяне на добри практики и реализирани проекти.


Обучението ще даде възможност на представителите на НПО и Общините (бенефициенти по Програмата) да усъвършенстват своите знания и умения относно създаване, развитие и изпълнение на проектни идеи, организиране на обучения и информационни кампании, граждански инициативи. Участниците ще получат методически материали и практическо ръководство за разработване на проекти по програма "Европа за гражданите".


Обучителните срещи са еднодневни и ще се проведат в периода от 26.08.-30.08.2013 в София (26.08 – Представителството на ЕК в България), Пловдив (30.08 - Хотел "Алианс", Бул. "Васил Априлов" 7) и Русе (11.09.).


Проектът се финансира от Европейската Комисия, Програма "Европа за гражданите", Дейност 1, Мярка 2.2.


Повече информация можете да получите на тел.: + 359 2 851 08 93, + 359 887 584 054


E-mail: bulgaria@ecrc-bg.com или www.ecrc-bg.com


Share on Facebook
НАЧАЛО: 26.08.2013 - 09:30ч.
КРАЙ: 26.08.2013 - 16:00ч.
МЯСТО: София, Представителство на ЕК в България, ул. Раковски 124
ТИП: Национален обучителен семинар

СТАРТ: 30.08.2013 - 09:30ч.
КРАЙ: 30.08.2013 - 16:00ч.
МЯСТО:

Пловдив, Хотел "Алианс", Бул. "Васил Априлов" 7

ТИП: Национален обучителен семинарНАЧАЛО: 11.09.2013
КРАЙ: 11.09.2013
МЯСТО:

Русе

ТИП: Национален обучителен семинар
Отваря врати Европейски граждански център
От 1 юни 2013 г. отваря врати "Европейски граждански ресурсен център", който ще предоставя информация за ресурсите и възможностите, предлагани от Програма "Европа за гражданите". Основната цел на Центъра е да подпомага НПО и местните власти при планиране и стратегическо управление на проектния цикъл по Програмата.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ...

автор: www.money.bg

НАЧАЛО: 1 юни 2013
МЯСТО: София, България
ТИП: Публикация в медия