Приоритети

Приоритетни теми на програмата "Европа за гражданите":

Програмата дава приоритет на определени теми със специална значимост за развитието на активното европейско гражданство. При определянето на темите ще бъдат насърчавани също така взаимодействията между проекти, работещи по еднакви въпроси, което ще гарантира по-голяма видимост и въздействие на подкрепящите действия и на програмата като цяло. Заявителите по програмата се приканват да засегнат в своите проекти една или повече от тези приоритетни теми. Въпреки това програмата остава отворена за новаторски, базисни проекти, които не попадат в обхвата на тези приоритетни теми.


Някои от темите ще бъдат подходящи за целия период на програмата и следователно ще имат постоянен характер. Въпреки това начинът, по който те се отнасят към тези въпроси, ще зависи от специфичните събития или от развитието на място. Следователно дългосрочният приоритет може също така да даде указания за аспекти, върху които ще бъде поставено ударение в даден период. За да може да се реагира на нови или на много специфични теми, които възникват в европейския дневен ред, могат да се установят както годишни приоритети на програмата, така и приоритети с ограничена продължителност.


Бъдещето на Европейския съюз и неговите основни ценности
А

Предвид важните и бързи промени в Европейския съюз е необходимо гражданите и организациите на гражданското общество да се анажират в задълбочени разсъждения с дълготрайно отражение върху бъдещето на Европа. Държавните и правителствените глави отбелязаха този факт през 2005 г., решавайки да направят пауза за размисъл за бъдещето на Европа, след като процесът на ратификация на Конституцията беше суспендиран. За да се засили този размисъл, Комисията предложи План Г, имайки предвид засилване на диалога, дебата и демокрацията в Европа. Програмата "Европа за гражданите" е главен инструмент в това отношение. Тя може да послужи за установяването на структуриран диалог в обществото с оглед "насърчаването на чувство за принадлежност към Европейския съюз" сред неговите граждани, както сочат целите на програмата.


Активно европейско гражданство: участие и демокрация в Европа
Б

Концепцията за активно европейско гражданство е в сърцевината на програмата. Подходящо е да се продължат разсъжденията върху тази концепция за активното европейско гражданство, също както и да се разработят средствата и моделите, приспособени към активното участие на гражданите в строителството на Европа на всички нива. Следователно въпросите на активното европейско гражданство, участието и демокрацията са постоянен приоритет на програмата. Те ще бъдат включвани в проучвания и разсъждения, както и в проекти, обединяващи граждани и организации на гражданското общество.


Междукултурен диалог
В

Последователните разширения на Европейския съюз, увеличената мобилност, произтичаща от единния пазар, миграционите потоци - стари и нови, увеличават взаимодействията между европейските граждани. Следователно те трябва да са в състояние да използват своя потенциал в обществото, основано на повече солидарност. Насърчаването на участието на всеки гражданин в междукултурния диалог чрез структурирано сътрудничество с гражданското общество е фундаментално за създаването на европейската идентичност и за акцентирането на различните очертания на разнообразните аспекти от принадлежността към една общност. Европейските граждани трябва да имат съзнание за значимостта на активното европейско гражданство, отворено за света, уважаващо културното многообразие и основано на общите ценности на Европейския съюз.


Благоденствието на народите в Европа: заетост, социално сближаване и устойчиво развитие
Г

Европейските общества се променят бързо. Например въпроси като глобализация, преход към икономика, основана на знанието, демографско развитие, имиграция, увеличаващ се индивидуализъм са общи предизвикателства. Във връзка с това Европейският съюз е приел ясна стратегия за изправяне с лице пред тези предизвикателства: "Лисабонският дневен ред" посочва следната цел на ЕС: да се превърне в най - конкурентоспособната икономика в света, основана на знанието. "Европа за гражданите" ще насърчава действия за справяне с тези проблеми, давайки европейска перспектива на всекидневния живот на хората и демонстрирайки как ЕС може да подобри тяхното благополучие в променяща се среда.


Въздействие на политиките на ЕС в обществата

Д

Програмата има за цел да приближи Европа към нейните граждани. Особено важен аспект в това отношение е повишаването на осведомеността на гражданите за резултатите от европейските политики и действия в различните стратегически области. Партньори на програмата са организациите, основани на силно всеевропейско членство и с интерес към специфични въпроси. Те са настроени към ангажиране на своите членове и своята публика в проектите или в разсъжденията върху политиките на ЕС в тяхната област на интерес. Следователно програмата трябва да насърчава действия, които предоставят на гражданите възможности да опознават, дебатират, оценяват и създават мнения за тези постижения.


ГОДИШНИ ПРИОРИТЕТИ

Приоритети на Програмата за 2013г.


Приоритетите на програмата за 2013 година ще се фокусират върху допринасянето за постигане на целите, определени за Европейската година на гражданите като:


  • повишаване информираността на ценностите и правата на гражданите на Съюза и на възможностите, предоставени от ЕС;
  • засилване на участието на гражданите в демократичния живот на ЕС.

Програмата ще подкрепя насърчаването на европейското гражданство и демокрацията, състоящ се от развитие на разбиране за ЕС, неговите ценности и това, което той носи на гражданите в ежедневието им; от друга страна, овластяването на гражданите да играят пълноценна роля в демократичния живот на ЕС. Всяко действие по тази програма, трябва да спазва и да се изпълняват в съответствие с правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.


ПРИОРИТЕТ 1 - ЕС: ЦЕННОСТИ, ПРАВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ
От 2013 нататъшни усилия трябва да бъдат насочени за повишаване на осведомеността, размисъла и дебата относно значението и последствията от политиките на ЕС върху ежедневието на гражданите и към премахване на оставащите пречки, с които гражданите на ЕС все още се сблъскват. Програма „Европа за гражданите” е важен инструмент в това отношение и може да има ценен принос за повишаване на осведомеността, разбирането и ползването на ценности, права и възможности, създадени от ЕС.
ПРИОРИТЕТ 2 - УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЕМОКРАТИЧНИЯ ЖИВОТ НА ЕС
Ангажиране на гражданите с въпроси, които представляват политически приоритети на Европейския съюз е ключов елемент на гражданското участие. Ангажираност и участие на гражданите е особено важно в икономическите предизвикателства в контекст и с оглед на предстоящите европейски парламентарни избори. Програма "Европа за гражданите" представлява ценен инструмент за насърчаване на гражданите да споделят своите виждания за политическата програма и конкретни действия, предложени от европейските институции, както и да влияят върху това, което следва да включва в дневния ред дневния ред и как дневния ред следва да се движи. Особено внимание трябва да се обърне перспективи на гражданите относно условията, които трябва да бъдат въведени, за да им се даде възможност да влияят и да участват в разработването на устойчива и приобщаваща икономика, както и на идеите относно начините за подобряване на социалното сближаване. Гражданското общество също следва да бъде поканено да продължи да допринася за развитието на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Всеки проект трябва да се улесни обменът на мнения и представяне на резултатите на съответните взимащи решения по текущи европейски политики и тяхното въздействие върху местните условия, както и на местни проблеми с европейско измерение.