Програмата

ПРОГРАМА "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ":

С Решение 1904/2006/EО от 12 декември 2006 г. Европейският парламент и Съветът приеха програмата "Европа за гражданите" за периода 2007 - 2013 г., която въвежда правната рамка за подкрепа на широка гама от дейности и организации, насърчаващи "активно европейско гражданство" - и следователно включването на граждани и организации на гражданското общество (наричани по-долу "ОГО") в процеса на европейската интеграция. Програмата разполага с общ бюджет от 215 млн. EUR за седемте години (2007 - 2013 г.). Годишният бюджет е предмет на решение на бюджетните органи. Следващата интернет страница дава възможност да се проследят различните стъпки от приемането на бюджета.


Настоящата програмата е финансирана по бюджетен ред 16 05 01:


В решението за създаване на програмата е посочено, че пълната разбивка между различните действия за целия период на програмата 2007 - 2013 г. трябва да бъде следната:


Действие 1: Активни граждани за Европа: най-малко 45%.
Действие 2: Активно гражданско общество в Европа: приблизително 31%
Действие 3: Заедно за Европа: приблизително 10%
Действие 4: Активна европейска памет: приблизително 4%.