Публикации

ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ [2014-2020]
Докладна записка

Настоящата докладна записка има за цел да предостави кратък преглед и критична оценка на предложената програма "Европа за гражданите" за периода 2014-2020 г., чиято цел е да стимулира спомена за миналото и гражданското участие в Европа. На базата на най-общо представяне на предишните инициативи за "активно гражданство" на европейско равнище и на действащата в момента програма "Европа за гражданите", е направен анализ на основното в новото предложение на Комисията, неговото съдържание и неговото приемане от другите институции на Европейския съюз и от заинтересованите страни. Разгледани са също така съответните силни и слаби страни на програмата и са отправени различни препоръки за преразглеждане на законодателното предложение.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ...
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ
25 отличителни черти на програмата "Европа за гражданите"

Нашата идентичност като европейски граждани се формира всеки ден. Европейският съюз и европейското гражданство не са абстрактна идея, а солидно постижение, родено от ангажираността на европейските граждани в обществения живот и от многобройни проекти, в които те са инвестирали своите емоции и интелектуалния си капацитет.


Само като работим заедно — гражданите от всяка държава членка и техните представители в европейските институции — можем да използваме оптимално потенциала, който обединена Европа предлага, и да посрещнем рамо до рамо предизвикателствата на днешния свят.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ...
РЪКОВОДСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДИ КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ"

За да можете да кандидатствате за финансиране по Програма "Европа за гражданите" е необходимо да направите регистрация в единния портал на Европейската комисия – European Commission Authentication Service (ECAS). Вие ще получите уникален PIC (Персонален Идентификационен Код). Наличието на този код е необходимо условие за кандидатстване по Програма "Европа за гражданите".


1. Регистрация в ECAS

1.1. Посетете следната страница: European Commission Authentication Service и посочете вида организация – изберете опция "External" (вж. снимка 1):


ПРОЧЕТИ ОЩЕ...
ПРОГРАМА "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ" - РЪКОВОДСТВО

Приемането на Договора от Лисабон в края на 2009 г. доведе до редица важни промени, свързани с понятието "европейско гражданство". Както Договорът за Европейския съюз, така и Договорът за функционирането на Европейския съюз съдържат в себе си демократичните принципи на ЕС, определят правата на гражданите на Съюза и очертават основните методи за включване на гражданите и техните сдружения в оформянето на европейския политически дневен ред. Изразяването на потребностите на гражданите и необходимите средства, с които да се отговори на тези нужди, отвореността на демократичната система за гражданско участие и правата на гражданите, включително и осведомеността за тези права, са в тясна взаимовръзка. За развиването на трайно чувство за принадлежност и приобщеност към Европейския съюз се изисква спрямо трите аспекта да бъдат предприети еднакви мерки, с подходящите инструменти.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ...
ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ"

Това ръководство е разработено в подкрепа на постоянното подобряване на качеството при предоставянето на помощ за развитие от страна на Европейската комисия чрез Програма „Европа за гражданите”. Качеството се определя основно по отношение на съвместимостта, приложимостта и ефективността на проектите, подкрепяни със средства на Европейската Комисия, включително и доброто им управление. По-конкретно, изданието има за цел да подкрепи добрите управленски практики и ефективното вземане на решения по време на цикъла на управление на проекта – от програмирането, през идентифицирането, формулирането, прилагането и оценката. Наръчникът цели да стимулира последователност и яснота на подхода, като в същото време дава възможност за оперативна гъвкавост поради динамиката и разнообразието на Програмата.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ...
ОБУЧЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИ МОДЕРАТОРИ ЗАПОЧВА В БЪЛГАРИЯ


Предоставяне на възможност на гражданите да взаимодействат и да участват в изграждането на още по-близка Европа, която е отворена за света, обединена и обогатена чрез своето културно многообразие, развиване на чувство за европейска идентичност, насърчаване на чувство за принадлежност към ЕС, засилване на толерантността и взаимното разбирателство – това са само част от целите, които си поставя Програма „Европа за гражданите”. В рамките на рубриката в предаването "Преди всички" Зина Любенова от Европейския граждански ресурсен център обяви, че започват национални обучителни и информационни семинари за граждански модератори.


автор: www.bnr.bg

НАЦИОНАЛНИ ОБУЧИТЕЛНИ CЕМИНАРИ ЗА ГРАЖДАНСКИ МОДЕРАТОРИ ПО ПРОГРАМА "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ"


Европейски Граждански Ресурсен Център организира национални обучителни и информационни семинари за граждански модератори по Програма "Европа за гражданите". Основната цел на инициативата е да даде възможност на гражданските организации (НПО) и публичните институции (Общини) да получат допълнителна информация и експертиза по Програма „Европа за гражданите".


НАЦИОНАЛНИ ОБУЧИТЕЛНИ CЕМИНАРИ ЗА ГРАЖДАНСКИ МОДЕРАТОРИ В МЕДИИТЕ


ОБУЧЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИ МОДЕРАТОРИ ЗАПОЧВА В БЪЛГАРИЯ - www.novini.dir.bg

ОРГАНИЗИРАТ ОБУЧИТЕЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ ЗА ГРАЖДАНСКИ МОДЕРАТОРИ ПО ПРОГРАМА "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ" - www.ruseinfo.net


НАЦИОНАЛНИ ОБУЧИТЕЛНИ И ИНФОРМАЦИОННИ СЕМИНАРИ ЗА ГРАЖДАНСКИ МОДЕРАТОРИ ПО ПРОГРАМА "ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ". - НАЦИД


"НАЦИОНАЛЕН ОБУЧИТЕЛЕН CЕМИНАР ЗА ГРАЖДАНСКИ МОДЕРАТОРИ ПО ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ” ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ И В РУСЕ"- www.ruseinfo.net