Регистрация

Име на организацията: *
Ръководител на организацията:
Лице за контакт (1): *
Лице за контакт (2):
Адрес: *
Град: *
Държава: *
Телефон (1): *
Телефон (2):
Факс:
Мобилен телефон:
Имейл (1): *
Имейл (2):
Уебсайт:
Ден, месец и година на регистрация на организацията Ви: *
Брой членове:
Вид организация: *

Орган на местна власт
Неправителствена организация
Европейска изследователска организация по публична политика (мозъчни тръстове)
Гражданска група
Организация на гражданското общество
Синдикати
Образователна институция

Сфера на дейност: *

Гражданство, права и възможности на гражданите
Комуникация и Медии
Граждански интереси и политики на ЕС, гражданско участие
Демократичен живот и институционални въпроси
Образование и заетост
Местно лидерство
Интеркултурен диалог
Социално и културно развитие
Социална кохезия
Устойчиво развитие
Друго
Обща информация, (макс. 150 думи), която да включва: *
  • Разновидности на действие (конкретни проекти, обмени, семинари, стипендии и др.)
  • Главни партньори, които са включени в проекти/дейности
Най-важни проекти / дейности: макс. 150 думи *
Лого:

Възможни формати: .png | .jpg | .jpeg | .gif

Файл: