Структура

ДЕЙСТВИЕ 1: АКТИВНО ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСТВО

"Активни граждани за Европа" цели събиране на хора от местни общности от цяла Европа, за да споделят и обменят опит, мнения и ценности, да се поучават от историята и да работят за изграждане на бъдещето. То насърчава срещи, обмен и дебати между европейски граждани от различни страни и чрез различни средства:


МЯРКА 1: ПОБРАТИМЯВАНЕ НА ГРАДОВЕ
Тази мярка обхваща дейности, които включват или насърчават прекия обмен между европейските граждани чрез тяхното участие в дейности на побратимени градове, и насърчава създаването на връзки между побратимени градове. С оглед на това, тази мярка обхваща следните два вида дейности: Мярка 1.1 Срещи на граждани от побратимени градове и Мярка 1.2 Мрежи от побратимени градове. Понятието побратимени градове трябва да бъде разбирано в широк контекст, като по този начин се визират градове, които са подписали или са се ангажирали да подпишат споразумения за побратимяване, както и градове, които използват други форми на партньорство за насърчаване на сътрудничеството и културните връзки между тях.
МЯРКА 1.1: СРЕЩИ НА ГРАЖДАНИ ОТ ПОБРАТИМЕНИ ГРАДОВЕ
Срещите на граждани от побратимените градове се изразяват в това да се събират граждани с разнообразни интереси от побратимените градове, с цел да се извлече полза от партньорството между общините, като се засили взаимното познаване и разбирателство между гражданите и между културите.
МЯРКА 1.2: МРЕЖИ ОТ ПОБРАТИМЕНИ ГРАДОВЕ
Местните органи редовно се изправят пред нови въпроси и участват в прилагането на разнообразни политики, често свързани със стратегически мерки, възприети на европейско ниво. Създаването на мрежи между общините по въпроси от общ интерес е важно средство за подпомагане на изясняващи дискусии и обмен на добри практики. Побратимяването е здрава връзка между общините, следователно потенциалът на мрежите, създадени чрез серия побратимявания на градове, трябва да бъде използван за развиване на тематично и дългосрочно сътрудничество между градовете.
МЯРКА 2: ПРОЕКТИ НА ГРАЖДАНИ И МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА
Мярката "Проекти на граждани" има за цел изследването на новаторски методологии и подходи за насърчаване на активното участие на граждани на европейско равнище и стимулирането на диалог между европейските граждани и европейските институции. Чрез тази мярка ще бъдат подкрепени разнообразни проекти с транснационално и междусекторно измерение с прякото участие на гражданите. Отдава се приоритетно значение на проекти, целящи насърчаването на участие на местно равнище.
МЯРКА 2.1: ПРОЕКТИ НА ГРАЖДАНИ
По Мярка 2.1 Проекти на граждани могат да бъдат подкрепени разнообразни проекти с транснационално и междусекторно измерение с прякото участие на гражданите. Проектите трябва да събират граждани с различни изходни позиции, които ще действат заедно или ще дебатират по общи европейски въпроси на местно и европейско ниво. За целта трябва да са прилагат новаторски методи, които да съдействат за участието на гражданите.
МЯРКА 2.2: МЕРКИ ЗА ПОДКРЕПА
Тази мярка цели подпомагане на дейностите, които могат да доведат до установяване на устойчиви партньорства и мрежи, достигащи до значителен брой различни заинтересовани страни, които насърчават активното европейско гражданство, като по този начин се допринася за една по-добра реакция на целите на програмата и се постига максимално цялостно въздействие и ефективност на програмата.

ДЕЙСТВИЕ 2: АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В ЕВРОПА

МЯРКА 1: СТРУКТУРНА ПОДКРЕПА ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЕВРОПЕЙСКА ПУБЛИЧНА ПОЛИТИКА (МОЗЪЧНИ ТРЪСТОВЕ - THINK-TANKS)
Тази мярка подкрепя конкретни проекти, инициирани от организации на гражданското общество (ОГО), създадени в страните участнички и работещи на европейско, национално, регионално или местно ниво по въпроси от общ интерес, свързани с приоритетите и целите на програмата. Проектите по тази мярка трябва да са насочени към теми от общ европейски интерес, които отделят особено внимание на въздействието на европейските политики.
МЯРКА 2: СТРУКТУРНА ПОДКРЕПА ЗА ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО НА ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ
МЯРКА 3: ПОДКРЕПА ЗА ПРОЕКТИ, ИНИЦИИРАНИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
Целта на тази мярка е да подкрепя сътрудничество между организации на гражданското общество от различните участващи страни по конкретни проекти, посветени на специфични въпроси, свързани с целите и приоритетите на програмата. Могат да бъдат включени разнообразни организации, регистрирани на местно, регионално, национално или европейско равнище.

ДЕЙСТВИЕ 3: ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА

Не са налични безвъзмездни средства по Действие 3 и поради това настоящото ръководство не е приложимо за Действие 3.


ДЕЙСТВИЕ 4: АКТИВНА ЕВРОПЕЙСКА ПАМЕТ

Европейският съюз се основава на основни ценности като свобода, демокрация и спазване на правата на човека. За да се оцени напълно тяхното значение, необходимо е да се помнят нарушенията на тези принципи, допуснати от нацизма и сталинизма в Европа. Припомняйки си за жертвите, съхранявайки местата и архивите, свързани с депортирането на хора, европейците съхраняват паметта за миналото, включително неговите тъмни страни. Особено важно е това да се направи сега, тъй като свидетелите намаляват с всеки изминал ден.


Наръчник Програма "Европа за гражданите" 2007 - 2013