Услуги

Предлагани услуги (основна дейност и допълнителни дейности):

Стратегически дейности:


 • изграждане на мрежи - интерактивен сборен пункт за представители на НПО, местни и държавни власти с цел изграждане на връзки/коалиции помежду им;
 • застъпничество – осъществява връзка между представителите на гражданските организации, държавната и местната власт;
 • консултации за възможно финансиране - база данни и консултации за представители на НПО и общини, включително техническа помощ при кандидатстване и изготвяне на документи;
 • семинари и обучения за представители на НПО, общини, граждани, свързани с добро управление, нови политики и възможности;
 • технически консултации за добро управление на НПО (правни, счетоводни) и консултации при изграждане на стратегии за развитие.

Основни дейности и услуги на Центъра:


 • информация за актуални възможности за финансиране на проекти на европейско ниво, чрез механизмите които предлага програма "Европа за гражданите" и други сродни програми на Европейската комисия;
 • информация за европейски граждански инициативи;
 • съвети и техническа помощ при подготовка на проектни предложения/идеи и тяхната реализация;
 • разработване на база данни с потенциални партньорски организации от България, работещи в различни сфери на обществения живот;
 • съвети и консултативно-методическа помощ за организиране на подходящи формати за обмен на информация и добри практики.

А. "Програма минимум" от дейности на Центъра

 • Система за ранно информиране и предлагане на конкретни формати за организиране на граждански приноси към консултативни процеси на национално ниво;
 • "Обслужване на едно гише" (консултация и информация) относно условията и механизмите, които предлага програма "Европа за гражданите" и други сродни програми на Европейската комисия, както и за адекватно участие в процеса на вземане на решения на национално и европейско ниво;
 • "Гореща линия" - конкретна помощ при поискване за това кой е най-адекватният механизъм, който гражданите могат да ползват с оглед на конкретния казус;
 • Създава и поддържа база данни за:

 • Международни партньори;
 • Добри и успешни практики за гражданско участие и използване на механизмите на Програмата;
 • Възможности за финансиране на автентични граждански инициативи;
 • Експерти в определени области и/или НПО със специфична експертиза.


Б. "Разширена програма"


 • Предлага и/или организира тематични кампании (застъпнически и/или информационни), базирани на анализ на проблемите и актуални теми. Центърът може да организира такива кампании в партньорство или да предлага кампании на мрежи и коалиции, които работят в съответната сфера;
 • Събира статистическа и друга информация и прави анализ на развитието на средата за гражданско участие на национално и европейско ниво (заедно и успоредно с другите национални офиси и европейския център) и формулира основни проблеми, чието решение да се търси чрез съвместно действие на европейско ниво.

B. Допълнителни дейности


Предоставяне на информация и консултации за:

 • информация в достъпна форма на условията и механизмите на програма "Европа за гражданите" и други сродни програми на Европейския съюз;
 • теоретична информация, описваща ясно и достъпно разликата между отделните механизми за гражданско участие;
 • успешни примери, илюстриращи практическата полза от използване на механизмите, чрез представяне на успешни практики и инициативи по Програмата;

Създаване на мрежа от партньори и база данни "от" и "за" потенциални бенефициенти:

 • НПО, общини, институции на местно, национално и европейско ниво, изследователски центрове, граждани и техните коалиции с възможност за създаване на партньорства, коалиции, мрежи;
 • добри и успешни практики за гражданско участие и ползване на механизмите на програма "Европа за гражданите";
 • възможности за финансиране на автентични граждански инициативи;
 • експерти в определени области.