Цели

ЦЕЛИ:

Проектът "Европейски граждански ресурсни центрове" има за цел да подпомогне гражданските организации и местните власти за активно участие в процеса на формиране на eвропейски политики и вземане на решения чрез преодоляване на информационния дефицит и чрез изграждане на дълготрайни партньорства на национално и европейско равнище. Целта ще бъде постигната чрез обучения за подобряване на уменията при планиране и управление на проектния цикъл и чрез изграждане на ресурсни граждански центрове.


ПОДЦЕЛИ:
 • Мотивиране и подпомагане на НПО и местните власти при планиране и стратегическо управление на проектния цикъл по програма "Европа за гражданите" и други програми на Европейската комисия;
 • Изграждане и развитие на капацитет (знания и умения) на гражданите за ефективно гражданско участие при формирането на политики чрез изграждане на национални и международни ресурсни граждански центрове;
 • Изграждане и развитие на капацитет (знания и умения) за ефективно гражданско участие във формирането на обществени политики, чрез изграждане на мрежи и дългосрочни партньорства на национално и наднационално равнище;
 • Насърчаване на междукултурния диалог и европейските ценности като демокрация, гражданско участие, толерантност, многообразие, доброволчество чрез използване на интерактивни и иновативни методи за популяризиране целите на Програмата.

ДЕЙНОСТИ:
 1. Координационни срещи между партньорите;
 2. Създаване на методическа стратегия за изграждане на ресурсните граждански центрове;
 3. Създаване на национални ресурсни центрове и мрежи между целевите групи;
 4. Провеждане на национални обучения с представители на целевите групи за управление на проекти по Програмата;
 5. Създаване на международен ресурсен граждански център за помощ и координация;
 6. Провеждане на международна среща между представители на целевите групи с тези на Европейската комисия и представяне на добри практики по Програмата;
 7. Информационни дейности за разпространение целите и резултатите от проекта, дейностите на ресурсните центрове и популяризиране на Програмата.

РЕЗУЛТАТИ:

Повишенo ноу-хау в областта на планиране на проектния цикъл от страна на настоящи и потенциални бенефициенти на Програмата. Създадените 7 ресурсни центрове ще бъдат отправна точка за популяризиране на Програмата и за развитието на иновативни проекти и нови партньорства. В дългосрочен план, обучените потенциални участници в Програмата и създадените граждански центрове ще доведат до преки ползи за местната общност чрез реализация на качествени и успешни проекти.