Цели

Общи цели:

Общите цели на Програмата "Европа за гражданите" трябва да допринесат за:


  • Предоставяне на възможност гражданите да взаимодействат и участват в създаването на все по-близка Европа, демократична и ориентирана към света, обединена и обогатена чрез своето културно многообразие, изграждайки по този начин гражданството на Европейския съюз;
  • Развиване на чувство за европейска идентичност, която се основава на общи ценности, история и култура;
  • Насърчаване на чувство за принадлежност към Европейския съюз сред неговите граждани;
  • Увеличаване на толерантността и взаимното разбирателство между европейските граждани, като се зачетат и насърчат културното и езиковото многообразие и по този начин се допринесе за междукултурния диалог.

Специфични цели:

Програмата има следните специфични цели, които ще бъдат прилагани на транснационална основа:


  • Сближаване на хора от местните общности в цяла Европа, които споделят и обменят опит, мнения и ценности, учат се от историята и създават бъдещето;
  • Насърчаване на действия, дебати и разсъждения, свързани с европейското гражданство и демокрацията, колективните ценности, общата история и култура, чрез сътрудничество в организации на гражданското общество на европейско ниво;;
  • Приближаване на Европа до нейните граждани чрез насърчаване на европейските ценности и постижения и в същото време чрез съхраняване на паметта за тяхното минало;
  • Поощряване на взаимодействието между граждани и организации на гражданското общество от всички участващи страни, с което се допринася за междукултурния диалог и представянето на европейското многообразие и единство, със специално внимание към действията, целящи развитието на близки връзки между гражданите от държавите- членки на Европейския съюз в състава му отпреди 30 април 2004 г., и гражданите от държавите-членки, които са се присъединили след тази дата.